Szukaj

Projekt "Zachowaj równowagę"

Podziel się
Komentarze0

Głównym celem projektu Zachowaj Równowagę jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Projekt prowadzony przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w latach 2011–2016 jest współfinansowany przez Szwajcarię, a wkład krajowy (15%) zapewniają środki z budżetu Ministra Zdrowia.Popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki nadwagi i otyłości to bardzo istotne zadanie, które należy realizować z możliwie największym dotarciem do społeczeństwa. W ramach projektu Zachowaj Równowagę wyodrębniono cztery grupy docelowe, dla których wyznaczono odrębne cele, opisane poniżej:
 • poprawa wiedzy kobiet na temat prawidłowego żywienia w ciąży i okresie karmienia, zmniejszenie ryzyka nadmiernego przyrostu masy ciała
 • w okresie ciąży oraz profilaktyka otyłości u kobiet po porodzie,
 • wdrożenie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • budowanie świadomości dot. metod radzenia sobie z problemem nadwagi/otyłości wśród osób, których dotyczy ta kwestia,
 • upowszechnienie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia.
Realizacja ww. celów nastąpi poprzez realizację czterech oddzielnych zadań:

Zadanie 1

Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia.

Charakterystyka:

Zadanie dotyczy profilaktyki nadwagi i otyłości wśród kobiet ciężarnych i karmiących, a także wczesnej (rozpoczynającej się już od okresu płodowego) profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci. Prawidłowe odżywianie kobiet w okresie ciąży i karmienia nie tylko przynosi korzyści zdrowotne matce, lecz także wpływa na prawidłowy stan odżywienia noworodków. W ramach projektu realizowany jest specjalny program edukacyjny, dedykowany blisko 30 000 ciężarnych kobiet. Działania w ramach programu realizowane będą zarówno w szkołach rodzenia, jak i przez przeszkolone położne sprawujące opiekę nad zdrowymi ciężarnymi.

Dzięki programowi uczestniczki:
 • otrzymają informacje na temat podstawowych zasady zdrowego żywienia
 • w każdym trymestrze ciąży, między innymi:
 • jak jeść dla dwojga, nie za dwoje,
 • jak jeść różnorodnie i regularnie,
 • jak prawidłowo komponować swój dzienny jadłospis,
 • jak zadbać o bezpieczeństwo żywności,
 • jak radzić sobie z dolegliwościami ciążowymi,
 • dowiedzą się jak organizować aktywność fizyczną w czasie ciąży:
 • jak dopasować aktywność fizyczną do swojej nowej sytuacji,
 • jak zaplanować i wdrożyć plan powrotu do formy po ciąży.
 • jak zadbać o formę swoją i dziecka.

Zadanie 2

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży

Charakterystyka:

Polska, pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży, znalazła się w przełomowym momencie. Liczba otyłych dzieci w Polsce bardzo szybko wzrasta. Rośnie też odsetek dzieci wykazujących stan przedotyłościowy.
Projekt Zachowaj Równowagę zakłada poddanie przedszkoli i szkół procesowi certyfikacji, stanowiącym odzwierciedlenie działalności szkoły na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości. Idea programu zakłada, że w placówce edukacyjnej cała społeczność (pracownicy, uczniowie, rodzice) podejmuje wspólne działania dla poprawy
i utrzymania zdrowia i dobrej formy przez zmianę zachowań żywieniowych oraz podniesienie aktywności fizycznej.

Szkoła, w której uczeń przebywa wiele godzin, nie może bowiem pozostać obojętna na wymogi rozwojowe i zdrowotne dzieci i młodzieży. I to właśnie w szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia, m.in. przez: programy edukacyjne, organizację wspólnych śniadań, zwiększanie liczby uczniów korzystających z obiadów, zmianę asortymentu produktów spożywczych dostępnych na jej terenie na prozdrowotne, a także wprowadzanie różnych codziennych form aktywności fizycznej. Najbardziej skuteczne programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej bazują na środowisku szkolnym, będącym centrum działań, obejmującym także rodziny czy lokalną społeczność. Działania podjęte przez szkołę wpływają na przyszłe zdrowie i kształtowanie prozdrowotnych nawyków całych generacji.


Działania edukacyjne w ramach projektu Zachowaj Równowagę adresowane są do 1600 placówek oświatowych w całym kraju. Placówki te w ramach programu mają możliwość uzyskania  certyfikatu  Szkoły/Przedszkola Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej. 

Strategia projektu zakłada osiągnięcie końcowych rezultatów, jakimi są przede wszystkim:
 • poprawa wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego żywienia,
 • zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego lub/i pozaszkolnych formach aktywności fizycznej,
 • zorganizowanie w szkołach miejsc do spożywania posiłków.
Realizacja Zadania 2 objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Zadanie 3

Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Charakterystyka:

Założeniem projektu Zachowaj Równowagę jest przeprowadzenie 32 edycji (po dwie
w każdym województwie) 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała, w których pacjenci (po około 50 osób) są objęci kompleksową opieką dietetyków, rehabilitantów i psychologów oraz kontrolą lekarską.

W programie biorą udział placówki  ZOZ, w których istnieją warunki do przeprowadzenia próby wysiłkowej, zajęć z psychologiem a także dostosowane do prowadzenia zajęć sportowych.

Ponadto, niezależnie od trwającego w danym województwie 12-tygodniowego programu redukcji masy ciała, w 3-4 przychodniach POZ organizowane są dietetyczne punkty konsultacyjne, w których pacjenci z nadwagą i otyłością (po około 48 osób w każdej przychodni)  mogą korzystać z bezpłatnych porad dietetycznych.
Działania w ramach Zadania 3 zrealizowano do tej pory w Warszawie, Lublinie, Łańcucie i Rzeszowie. Obecnie program prowadzony jest w Bydgoszczy, a już wkrótce rusza w Nowym Sączu i Krakowie.

Zadanie 4

Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia

Charakterystyka:

Edukacja w zakresie rozumienia treści etykiet realizowana jest przez zajęcia praktyczne prowadzone w supermarketach przez dietetyków, którzy uczą klientów właściwego interpretowania informacji umieszczonych na produktach spożywczych oraz odpowiadają na pytania nt. wartości odżywczej żywności i jej znakowania.
W ramach tego zadania, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Dietetyki (PTD) i ogólnopolskiej sieci sklepów detalicznych Biedronka, odbyła się akcja „Czytajmy etykiety”.

W 90 wybranych sklepach tej sieci od 2 marca do 25 maja br. dietetycy PTD udzielili porad w zakresie czytania etykiet (m.in. oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, zawartość alergenów, witamin i składników mineralnych, rodzaje substancji dodatkowych, warunki przechowywania itp.) blisko trzem tysiącom klientów. Konsumenci otrzymali łącznie niemal 10 tysięcy zestawów materiałów edukacyjnych, które dostarczyły im praktycznych wskazówek na temat tego, czym kierować się podczas wybierania produktów przy półce sklepowej. Według wstępnych szacunków ekspertów IŻŻ w akcji „Czytajmy etykiety” udział wzięło ogółem ponad 12 000 osób.

Komentarze do: Projekt "Zachowaj równowagę"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz