Szukaj

Terapia czerniaka, która przedłuża życie

Podziel się
Komentarze0

Firma Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ogłosiła wyniki drugiego badania III fazy randomizowanego badania z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, które wykazały, że terapia z użyciem leku YERVOY™ (ipilimumab) wydłuża przeżycie pacjentów z czerniakiem przerzutowym. Dane opublikowano 5 czerwca 2011 r. w New England Journal of Medicine oraz zaprezentowano na 47. Dorocznym Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO).


YERVOY™ (ipilimumab) w drugim badaniu III fazy w leczeniu przerzutowego czerniaka wykazał wydłużenie czasu całkowitego przeżycia (pierwszorzędowy punkt końcowy)


•    W badaniu 024 oceniono nowo zdiagnozowanych chorych na czerniaka, leczonych przy pomocy eksperymentalnej dawki leku YERVOY (10 mg/kg) w skojarzeniu z dakarbazyną, w porównaniu z leczeniem samą dakarbazyną
•    W pierwszym roku obserwacji przeżycie w grupie pacjentów leczonych lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną wyniosło 47%, 28% po dwóch latach obserwacji oraz 20% po trzech latach obserwacji
•    U pacjentów wykazujących obiektywną odpowiedź, mediana czasu odpowiedzi wyniosła 19,3 miesiąca w grupie leczonej lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną w stosunku do 8,1 miesiąca w grupie leczonej tylko dakarbazyną
•    Rodzaje działań niepożądanych były zgodne z wcześniejszym doświadczeniem; w grupie otrzymującej YERVOY stwierdzono częstszy wzrost aktywności enzymów wątrobowych, a także nie stwierdzono zgonów związanych z przyjmowaniem leku

•    Wyniki opublikowano w New England Journal of Medicine oraz zaprezentowano na 47 Dorocznym Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO)

Pacjenci uczestniczący w badaniu 024, nie leczeni wcześniej przeciwko czerniakowi przerzutowemu,  zostali losowo przydzieleni do dwóch grup, z których jedna otrzymywała eksperymentalną dawkę leku YERVOY 10 mg/kg w skojarzeniu z chemioterapią w postaci dakarbazyny (850 mg/m2), a druga wyłącznie dakarbazynę. W grupie pacjentów poddanych leczeniu skojarzonemu lekiem YERVOY i dakarbazyną stwierdzono znamienną poprawę czasu całkowitego przeżycia (HR = 0,72, P=0,0009) w stosunku do grupy leczonej wyłącznie samą dakarbazyną. W grupie pacjentów poddanych leczeniu z zastosowaniem leku YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną, w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali samą dakarbazynę, zaobserwowano większą szacowaną przeżywalność w pierwszym roku obserwacji (47,3% w stosunku do 36,3%), po dwóch latach (28,5% w stosunku do 17,9 %) i po trzech latach (20,8% w stosunku do 12,2 %; wykorzystano analizę post hoc).

Zdarzenia niepożądane związane z zastosowaniem leku YERVOY zaobserwowane w badaniu 024 miały podłoże związane z mechanizmem działania (odpowiedź immunologiczna) oraz były zgodne z wcześniejszymi badaniami nad lekiem YERVOY. Zgłaszano przypadki wyższego niż oczekiwany wzrostu aktywności enzymów wątrobowych. W żadnej z grup nie stwierdzono perforacji przewodu pokarmowego, a w grupie poddanej leczeniu lekiem YERVOY nie stwierdzono zgonów związanych ze stosowaniem leku. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem leku YERVOY postępowano standardowo, między innymi podawano systemowo kortykosteroidy, stosowano przerwę w podawaniu leku zaprzestawano jego podawania i/lub stosowano inne leki immunosupresyjne.

„W chwili obecnej dysponujemy wynikami III fazy badań, które świadczą o tym, że ipilimumab zwiększa przeżywalność pacjentów z czerniakiem przerzutowym zarówno w pierwszej, jak i drugiej linii terapii” stwierdził prezentujący wyniki badań dr Jedd Wolchok z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Centrum Onkologiczne im. Sloan-Kettering). „To, na czym nam, lekarzom onkologom zależy, to zwiększenie całkowitej przeżywalności naszych pacjentów. Uważam, że w przypadku czerniaka przerzutowego leczenie ipilimumabem ma fundamentalne znaczenie”.

„W badaniu tym wykazano, że szacowana przeżywalność w pierwszym, drugim i trzecim roku obserwacji jest większa w grupie pacjentów poddanych terapii skojarzonej lekiem YERVOY i dakarbazyną” stwierdziła Caroline Robert, z Institute Gustave Roussy (Instytut Gustava Roussy’iego) w Paryżu we Francji, główny autor artykułu opublikowanego w New England Journal of Medicine. „W przypadku tak wyniszczającej choroby jak czerniak przerzutowy wyniki tych badań mają ogromne znaczenie”.

Skojarzenie dakarbazyny z lekiem YERVOY nie jest terapią zatwierdzoną przez FDA. Ponadto badanie 024 nie miało służyć porównaniu bezpieczeństwa i skuteczności zatwierdzonej przez FDA monoterapeutycznej dawki 3 mg/kg w przypadku czerniaka nieoperacyjnego lub przerzutowego w porównaniu do eksperymentalnej dawki 10 mg/kg. Firma Bristol-Myers Squibb planuje przeprowadzenie badania porównawcze Fazy III w celu porównania bezpieczeństwa i skuteczności wymienionych dawek podawanych w ramach monoterapii u pacjentów z czerniakiem nieoperacyjnym lub przerzutowym.


Szczegółowe wyniki badania

Badanie 024 wykazało znaczącą poprawę czasu całkowitego przeżycia (HR = 0,72, P=0,0009) w grupie pacjentów poddanych leczeniu skojarzonemu lekiem YERVOY i dakarbazyną w porównaniu z grupą otrzymującą samą dakarbazynę. Szacowana przeżywalność w grupie pacjentów poddanych leczeniu z zastosowaniem leku YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną w stosunku do pacjentów, którzy otrzymali samą dakarbazynę wyniosła 47,3% w stosunku do 36,3% w pierwszym roku obserwacji, 28,5% w stosunku do 17,9 % po dwóch latach oraz 20,8% w stosunku do 12,2 % po trzech latach (w tym przypadku przeprowadzono analizę post hoc). Mediana czasu całkowitego przeżycia wyniosła 11,2 miesiąca (95% CI: 9,4, 13,6) w grupie leczonej lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną w porównaniu do 9,1 miesiąca w grupie leczonej wyłącznie dakarbazyną (95% CI: 7,8, 10,5). Najwyższy wskaźnik obiektywnej odpowiedzi wyniósł 15,2% (38/250) w grupie poddanej terapii lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną oraz 10,3% (26/252) w grupie leczonej samą dakarbazyną. Mediana czasu trwania odpowiedzi u pacjentów, u których uzyskano obiektywną odpowiedź (całkowita i/lub częściowa regresja) wyniosła 19,3 miesiąca (95% CI: 12,1, 26,1) w przypadku grupy otrzymującej YERVOY i dakarbazynę (n=38) oraz 8,1 miesiąca (95% CI: 5,19, 19.8) w grupie otrzymującej dakarbazynę (n=26).

Zdarzenia niepożądane 3 lub 4 stopnia zaobserwowano u 56% pacjentów z grupy poddanej leczeniu lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną oraz u 28% pacjentów z grupy, u której zastosowano terapię samą dakarbazyną. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane (wszystkich stopni) w grupie leczonej lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną to: wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (33% w porównaniu do 6%), wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej (29% w porównaniu do 6%), biegunka (36% w porównaniu do 25%), świąd (30% w porównaniu do 9%), i wysypka (25% w porównaniu do 7%). W żadnej z grup eksperymentalnych nie odnotowano perforacji przewodu pokarmowego. W grupie poddanej terapii skojarzonej lekiem YERVOY i dakarbazyną nie stwierdzono zgonów związanych z podawaniem leków. W grupie poddanej leczeniu samą dakarbazyną wystąpił jeden śmiertelny przypadek krwotoku z przewodu pokarmowego.

Najczęstszym powodem decyzji o przerwaniu leczenia w fazie badania klinicznego była progresja choroby (46,2% w grupie leczenia skojarzonego oraz 77,3% w grupie monoterapii). Przerwanie leczenia ze względu na toksyczność leku odnotowano u 36% pacjentów z grupy leczonej lekiem YERVOY w skojarzeniu z dakarbazyną oraz u 4% w grupie leczonej samą dakarbazyną. Ogółem 37% pacjentów z grupy poddanej terapii skojarzonej lekiem YERVOY z dakarbazyną oraz 66% pacjentów z grupy monoterapeutycznej otrzymało wszystkie cztery dawki leku YERVOY lub placebo.


Informacje o badaniu

Badanie 024 to międzynarodowe, randomizowane badanie III fazy prowadzone na podwójnie ślepej próbie, którego celem była ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia lekiem YERVOY (10 mg/kg) w skojarzeniu z dakarbazyną (850 mg/m2) w porównaniu do samej dakarbazyny u nieleczonych wcześniej pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem w III stadium lub czerniakiem przerzutowym w IV stadium. Do uczestnictwa w badaniu dopuszczono pacjentów, którzy otrzymali wcześniej terapię wspomagającą. Pacjenci zostali losowo (w stosunku 1:1) przydzieleni do grupy otrzymującej leczenie skojarzone lekiem YERVOY z dakarbazyną (n=250) bądź do grupy leczonej dakarbazyną w skojarzeniu z placebo (n=252) w tygodniach 1, 4, 7, 10, po których podawano samą dakarbazynę co 3 tygodnie do tygodnia 22 (faza indukcji). Jeśli w tygodniach 12-24 obserwowano brak tolerancji na lek lub progresję choroby (PCh), leczenie przerywano. W tygodniu 24 pacjenci ze stabilizacją choroby (SCh) lub obiektywną odpowiedzią (OO) w fazie indukcji, u których nie stwierdzono konieczności zmniejszenia dawki w związku z toksycznością leku mogli przejść do fazy podtrzymującej, w czasie której otrzymywali placebo lub lek YERVOY co 12 tygodni do momentu wystąpienia PCh, nietolerancji na lek lub zakończenia badania.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu 024 był czas całkowitego przeżycia. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez progresji, odsetek kontroli choroby, wskaźnik najlepszej całkowitej odpowiedzi zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami WHO, czas do wystąpienia odpowiedzi, czas trwania odpowiedzi oraz bezpieczeństwo.

Informacje o czerniaku przerzutowym

Czerniak to jeden z nowotworów skóry charakteryzujący się niekontrolowaną proliferacją znajdujących się w skórze komórek barwnikowych (melanocytów). Czerniak przerzutowy to najbardziej śmiertelna postać tej choroby, która występuje, gdy rak rozprzestrzenia się do innych narządów, takich jak węzły chłonne, płuca, mózg lub inne obszary ciała. Kilka komórek rakowych jest w stanie aktywnie uniknąć kontroli ze strony układu immunologicznego pozwalając nowotworowi na przetrwanie. W większości przypadków czerniak jest wyleczalny, pod warunkiem wczesnej diagnozy. W późnych stadiach choroby średni wskaźnik przeżycia wynosi jedynie 6 miesięcy przy 75% wskaźniku śmiertelności w ciągu 1 roku, co czyni czerniaka jednym z najagresywniejszych nowotworów. Wskaźniki te opierają się na meta-analizie 42 badań fazy II obejmujących próbę 2.100 wcześniej leczonych lub nieleczonych pacjentów z czerniakiem przerzutowym w IV stadium zaawansowania, prowadzonych w latach 1975-2005 przez wiele współpracujących grup badawczych. Częstość występowania czerniaka wzrasta od co najmniej 30 lat. Mediana wieku w momencie zdiagnozowania czerniaka wynosi 57 lat, a mediana wieku w momencie zgonu - 67.

Informacje o leku YERVOY

Monoterapia chorych z czerniakiem nieoperacyjnym lub przerzutowym z zastosowaniem leku YERVOY w dawce 3 mg/kg została zatwierdzona przez FDA (Agencja ds. Żywności i Leków USA) w marcu 2011r. Lek YERVOY został również dodany do opracowanych przez amerykańską organizację National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) Zaleceń dotyczących onkologicznej praktyki klinicznej (NCCN Guidelines™), jako jedyny zatwierdzony środek do stosowania w leczeniu czerniaka przerzutowego zakwalifikowany do kategorii 1. Oznaczenie, jako środek kategorii 1 stanowi wynik wysokiego poziomu dowodowego, jaki zapewniają randomizowane badania kliniczne, jak również jednogłośny konsensus NCCN. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z wiadomościami zamieszczonymi na stronie www.nccn.org.

Lek YERVOY, który jest ludzkim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, stanowi pierwszy zatwierdzony przez FDA środek immunoterapeutyczny blokujący antygen CTLA-4. Antygen CTLA-4 jest negatywnym regulatorem aktywacji limfocytów T. Ipilimumab wiąże się z antygenem CTLA-4 i blokuje jego interakcję z ligandami CD80/CD86. Udowodniono, że blokada antygenu CTLA-4 powoduje wzrost aktywności i proliferację limfocytów T. Mechanizm działania ipilimumabu u pacjentów z czerniakiem ma charakter pośredni, za pośrednictwem przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej z udziałem limfocytów T.

Informacje dotyczące firmy Bristol-Myers Squibb

Firma Bristol-Myers Squibb to światowa firma biofarmaceutyczna, której misją jest odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych leków pomagających pacjentom w przezwyciężaniu poważnych chorób.

Komentarze do: Terapia czerniaka, która przedłuża życie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz