Szukaj

Samorządy zawodów zaufania łączą siły

Podziel się
Komentarze0

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wspólnie z innymi samorządami zawodów zaufania podpisała przygotowany przez Naczelną Radę Adwokacką apel do rządu i parlamentu, w którym sprzeciwiają się ewentualności wykreślenia z konstytucji artykułu 17 o tworzeniu tych samorządów.Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami zaufania społecznego, którym przypisuje się takie cechy jak: wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe, wysoki poziom moralny związany z etosem zawodu, samodzielność i niezależność w podejmowaniu profesjonalnych decyzji, osobista odpowiedzialność za podejmowane oraz szczególna więź pomiędzy świadczeniodawcą a odbiorcą świadczenia oparta na zaufaniu do tego pierwszego.


Konstytucja RP w art. 17 wskazuje na możliwość tworzenia samorządów zawodowych, które reprezentują zawody zaufania społecznego. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że dla samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych istotne są zagadnienia i problemy związane z wykonywaniem zawodów, standardami kwalifikacji i praktyki zawodowej, poziom usług zdrowotnych realizowanych przez przedstawicieli tych zawodów, etyka zawodowa i rozwój nowoczesnej profesji. W obrębie korporacji zawodowej budowane są postawy poszanowania dla wartości i norm uznawanych za najcenniejsze dla pielęgniarek i położnych.


Członkowie samorządu, pielęgniarki i położne, pielęgniarze i położni czuwają nad należytym wykonywaniem zawodu, przestrzeganiem prawa korporacyjnego, prawa powszechnego i prawa pacjenta, podopiecznego. Wypowiadają się w kwestiach istotnych nie tylko dla funkcjonowania zawodów pielęgniarki i położnej ale również w sprawach ważnych dla zdrowia społeczeństwa i systemu  opieki zdrowotnej. W samorządzie zawodowym tworzy się wizerunek pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego, profesjonalisty, osoby wykonującej swój zawód zgodnie z regułami  oraz oczekiwaniami społeczeństwa w zakresie opieki w zdrowiu i chorobie.Pielęgniarki i położne poprzez zintegrowane działania w korporacji zawodowej tworzą nowoczesne, profesjonalne, samodzielne, odpowiedzialne pielęgniarstwo, rozumiane jako działalność praktyczna i naukowa. Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej jako profesjonalisty sprzyja umacnianiu pozycji przedstawicieli tych zawodów w grupie pracowników medycznych. Należy podkreślić, że dzięki wysiłkom samorządu pielęgniarek i położnych, w lipcu 1996 r. Sejm RP przyjął nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, gdzie jednym z kluczowych zapisów jest ten, w którym ustawodawca stwierdza, że zawód pielęgniarki i zawód położnej to zawody samodzielne.


Wykonywanie zawodu zaufania publicznego to nobilitacja dla jego wykonawców, a powszechna przynależność do samorządu zawodowego to nie tylko nobilitacja ale także olbrzymia odpowiedzialność za tych, którzy zawód pielęgniarki, położnej wykonują i tych, dla których pielęgniarki i położne podejmują działania profesjonalne, za pacjentów i podopiecznych. Należy również wskazać na działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w zakresie tworzenia prawa na szczeblu centralnym i na poziomie terytorialnym.


Poprzez związki z samorządami terytorialnymi przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych mają wpływ na stan opieki nad człowiekiem chorym i zdrowym w jednostkach ochrony zdrowia. Samorząd zawodowy pielęgniarek stoi więc na straży interesów pacjenta, co jest szczególnie ważne w czasach tzw. gospodarki rynkowej, która wkrada się w obszar zdrowia i opieki zdrowotnej. Istnienie korporacji zawodowej to dowód na istnienie demokratycznego państwa, przestrzegającego swobód obywatelskich.

Komentarze do: Samorządy zawodów zaufania łączą siły

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz