Szukaj

Koszty leczenia cukrzycy i powikłań

Podziel się
Komentarze1

Cukrzyca nie leczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych bezpośrednich i pośrednich przyczyn inwalidztwa oraz wczesnej umieralności. Całkowite nakłady finansowe na opiekę medyczną nad chorymi na cukrzycę tworzą dwie składowe - koszt bezpośredni i koszty pośrednie. W koszty leczenia cukrzycy wpisują się także leczenie powikłań cukrzycowych oraz chorób z wiązanych z cukrzycą.Koszty bezpośrednie obejmują:

- wizyty u lekarzy różnych specjalności

- pobyt i leczenie szpitalne

- leczenie ambulatoryjne

- badania diagnostyczne

- nakłady poniesione na leki, w tym na insulinoterapię


Do kosztów pośrednich zalicza się:

- koszty wcześniejszych rent i emerytur

- koszty zwolnień i czasowej nieobecności w pracy

- koszty opieki w domu (świadczone w większości przez osoby spokrewnione).


Na podstawie badania CODIP (Cost of Diabetes Type 2 in Poland 2002) roczne koszty leczenia cukrzycy typu 2 w Polsce kształtowały się następująco ( na jednego pacjenta):

- bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej - 2430 zł

- pośrednie koszty - 6797 zł

Tak znaczne zachwianie proporcji pomiędzy kosztami bezpośrednimi i pośrednimi jest efektem złej polityki zdrowotnej w zakresie cukrzycy. Zdaniem środowiska diabetologicznego prowadzi to nieuchronnie do stałego zwiększania kosztów cukrzycy, a miliony chorych i ich rodziny skazuje na wykluczenie z życia społecznego.

Specjaliści podkreślają: nowoczesne, skuteczne leczenie zmniejsza ryzyko powikłań prowadzących do wysokich kosztów pozamedycznych. Wniosek zatem oczywisty: wysoka jakość leczenia jest o wiele tańsza. Potwierdzeniem są analizy farmakoekonomiczne.

Kluczem do zmniejszenia kosztów cukrzycy jest ograniczenie ilości powikłań czemu służy wczesne wykrywanie i zgodne z nowoczesnymi standardami leczenie zapewniające utrzymanie odpowiedniego poziomu glikemii. Czyli odpowiednie leczenie przeciwcukrzycowe. Dzięki temu nowoczesnemu leczeniu pacjenci mają szansę na skuteczną kontrolę glikemii, mniejsze ryzyko wystąpienia nocnych niedocukrzeń, lepszą kontrolę masy ciała, co w leczeniu cukrzycy jest bardzo ważne.

Leczenie powikłań

Leczenie powikłań jest w Polsce około 8-krotnie droższe niż leczenie samej cukrzycy. Najczęściej są to powikłania mikronaczyniowe i makronaczyniowe.

Do tych pierwszych zaliczają się m.in. nefropatia, czyli choroby nerek, retinopatia, czyli choroby oczu.

Te drugie to zawał, niewydolność serca, udar mózgu, choroba naczyń obwodowych np. stopa cukrzycowa - będąca najczęstszą przyczyną nieurazowych amputacji kończyn dolnych. Przed tymi powikłaniami, z reguły odległymi, skutecznie chronią dziś nowoczesne leki. Analogi uzyskane w drodze biotechnologii różnią się od insuliny ludzkiej jednym lub kilkoma aminokwasami. Ale dzięki temu naukowemu i technologicznemu odkryciu w leczeniu cukrzycy włączone zostały dodatkowe bezpieczniki zapobiegające odległym powikłaniom. Odległym, ale objawiającym się często w wieku, kiedy życie rodzinne, społeczne i zawodowe może i powinno dawać wiele satysfakcji. Nie da, jeżeli cukrzyca będzie późno zdiagnozowana i nieprawidłowo leczona, jeżeli nowoczesne leki nie będą ordynowane pacjentom, którzy tego potrzebują.


Wzrastająca liczba zachorowań na cukrzycę, późne wykrywanie cukrzycy, ograniczony dostęp pacjentów do nowoczesnej farmakoterapii utrzymującej cukrzycę w ryzach to, jak mówią specjaliści - prosta droga do tego, by nie tylko o cukrzycy, ale także o jej powikłaniach mówić w kategoriach epidemii.

Dramatyczną sytuację późnych powikłań cukrzycy obrazuje poniższa statystyka:

- trzykrotnie wzrasta ryzyko zawału serca i udaru mózgu retinopatia jest najczęstszą przyczyną ślepoty w populacji ludzi czynnych zawodowo

- u około 15 proc. chorych rozwija się zespół stopy cukrzycowej, a 5-15 proc. spośród nich wymaga amputacji

- nefropatia jest najczęstszą przyczyną krańcowej niewydolności nerek.


Ryzyko wystąpienia powikłań, na które narażeni są chorzy na cukrzycę typu 2 związane jest z niedostateczną kontrolą glikemii. Jak stwierdza prof. Eric Kilpatrick, przewodniczący Światowego Zespołu Zadaniowego (GFT) do spraw Kontroli Glikemicznej, problem niedostatecznej kontroli glikemicznej realnie występuje w większości państw i staje się głównym światowym wyzwaniem medycznym i ekonomicznym.

Za konieczne dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia powikłań uznaje się długoterminowy pomiar poziomu cukru we krwi HbA1c oznaczający hemoglobinę glikowaną. Wyniki badania przeprowadzonego w 8 krajach z udziałem specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia i pacjentów ( w tym w Polsce ), którego celem było zbadanie stanu wiedzy, postaw i zachowań w zakresie leczenia cukrzycy typu 2, a także określenie najważniejszych problemów dotyczących kontroli glikemii pokazały, że badanie HbA1c nie jest dostatecznie doceniane. A przecież, jak twierdzi dr Kerstin Berntorp, członek GFT do spraw Kontroli Glikemii, pracownik wydziału endokrynologii Akademii Medycznej w Malmö. - Obniżenie poziomu HbA1c o każdy pojedynczy procent zmniejsza ryzyko uszkodzenia siatkówki, nerek i funkcji nerwów o 37%, a ryzyko śmierci związanej z cukrzycą o 20%. Te liczby pokazują wagę kontrolowania poziomów glukozy we krwi i nie powinny być lekceważone - podsumowuje szwedzki specjalista. Uważa się, że lekarzom i pacjentom należy umożliwić bardziej regularne wykonywanie testów HbA1c.


Niezwykle istotny jest również pomiar stężenia cukru we krwi mierzony 2 godziny po posiłku (PPG), ponieważ istnieje związek między poposiłkowym poziomem glukozy, a zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu

krążenia. Ryzyko to jest większe od 2 do 4 razy dla chorych na cukrzycę i manifestuje się występowaniem choroby wieńcowej serca, zawału serca czy udaru mózgu.

Osiem przykazań zapobiegania powikłaniom, czyli pacjent w gabinecie lekarskim:

- skuteczne leczenie, intensyfikowane wraz z rozwojem choroby, w tym nowoczesna insulinoterapia

- kontrola poposiłkowej glikemii (PPG) i HbA1c (hemoglobina glikowana)

- samokontrola cukrzycy

- systematyczna kontrola w Poradni Diabetologicznej

- stosowanie się do zaleceń lekarskich

- okresowe wizyty u okulisty, neurologa, kardiologa, nefrologa

- zmiana stylu życia na bardziej aktywny i złych nawyków żywieniowych

- regularna edukacja, w tym nt. zachowań pacjenta, czyli jego wpływu na przebieg choroby

Literatura:

  1. European Diabetes Policy Group. A desktop guide to type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 1999; 16:716-730

  2. Manley S. Haemoglobin A1c - a marker for complications of type 2 diabetes. The experience from the UK Prospective Diabetes Study (UKPDS). Clin Chem Lab Med 2003; 41:1182-90

  3. Martin TL, Selby JV, Zhang D. Physician and patient prevention practices in NIDDM in a large urban managed-care organization. Diabetes Care 1995; 18:1124-32

  4. Weiner JP, Parente ST, Garnick DW, Fowles J, Lawthers AG, Palmer RH. Variation in office-based quality. A claims-based profile of care provided to Medicare patients with diabetes. JAMA 1995; 273:1503-8

  5. Chuang LM, Tsai ST, Huang BY, Tai TY. Diabcare-Asia 1998 Study Group. The status of diabetes control in Asia--a cross-sectional survey of 24 317 patients with diabetes mellitus in 1998. Diabet Med 2002; 19:978-85

  6. Charpentier G, Genès N, Vaur L, Amar J, Clerson P, Cambou JP, Guéret P. ESPOIR Diabetes Study Investigators. Control of diabetes and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes: a nationwide French survey. Diabetes Metab 2003; 29:152-8

  7. Monnier L, Grimaldi A, Charbonnel B, Iannascoli F, Lery T, Garofano A, Childs M. Management of French patients with type 2 diabetes mellitus in medical general practice: report of the Mediab observatory. Diabetes Metab 2004; 30:35-42

Opracowanie: Agencja DEVA

Komentarze do: Koszty leczenia cukrzycy i powikłań (1)

Natolka
Natolka 31-03-2011 08:51

Koszty - cukrzyca

1

Koszty leczenia i w ogóle nie tylko samego leczenie niestety nie są niskie. Dodatkowy czas który trzeba poświęcić na ruch, trzymanie diety, kupowanie tylko wybranych produktów (często tych trochę droższych, lepszej jakoś... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze