Szukaj

Trening interpersonalny – jak rozwinąć umiejętności interpersonalne za pomocą treningu

Trening interpersonalny to doświadczenie grupowe, podczas którego uczestnicy poznają się wzajemnie, wchodzą w bezpośrednie interakcje, nabywając lub rozwijając umiejętności istotne w kontaktach z innymi osobami. Osoby biorące udział w treningu uczą się komunikowania, są uwrażliwiane na drugiego człowieka, a także na samych siebie.

Trening interpersonalny – jak rozwinąć umiejętności interpersonalne za pomocą treningu

Trening interpersonalny to nie forma terapii. Przeznaczony jest dla zdrowych osób pragnących rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne (interpersonalne), lepiej wyrażać siebie oraz odnaleźć swoje miejsce w grupie. Jego cel stanowi nauka koncentrowania się na chwili obecnej, odrzucenie przeszłości, kierowanie się intuicją i przeżywanymi właśnie emocjami. Trening interpersonalny ma pomóc lepiej rozumieć samego siebie oraz przede wszystkim sposób, w jaki można oddziaływać na drugiego człowieka.

Do kogo skierowany jest trening interpersonalny?

Kierownicy i managerowie

Trening interpersonalny przeznaczony dla kierowników oraz managerów skoncentrowany jest przede wszystkim na nauce zarządzania zespołami oraz tworzeniu z przełożonymi pozytywnych, zdrowych relacji. Dzięki zaplanowanym przez trenerów ćwiczeniom uczestnicy kursu mają okazję obserwować relacje i wzajemne zależności istniejące pomiędzy współpracownikami. Mogą przyjrzeć się mechanizmom, jakimi rządzą się konflikty i nauczyć się je rozwiązywać. Dzięki temu zdobywają umiejętność oczyszczenia sytuacji komunikacyjnej i nawiązania efektywniejszej współpracy z podwładnymi.

Służby medyczne, pracownicy socjalni, pedagodzy

Trening interpersonalny przeznaczony jest także dla osób, które na co dzień zajmują się pracą z innymi ludźmi. W zasadniczej mierze skupia się na wypracowaniu empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Uczestnicy treningu uczą się lepszego rozumienia i reagowania na emocjonalne, impulsywne zachowania ze strony innych osób. Celem szkolenia jest także lepsze radzenie sobie ze swoimi uczuciami, adekwatne reagowanie na potrzeby podopiecznych oraz zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, przy jednoczesnym ponoszeniu jak najmniejszych kosztów emocjonalnych.

Psychologowie, studenci psychologii

Trening interpersonalny dla psychologów i studentów psychologii stanowi istotny element kształcenia zawodowego. Uczestnictwo w treningu w pierwszej kolejności stwarza okazję do poznania siebie, przyjrzenia się własnym reakcjom i odczuwanym emocjom. Trening interpersonalny pomaga kontrolować własne zachowania w trakcie pracy z klientami i pacjentami, pogłębia zrozumienie ich problemów, a także pozwala doświadczyć procesów psychologicznych kierujących ludźmi.

Osoby dążące do samorozwoju

Trening interpersonalny nie jest przeznaczony jedynie dla osób realizujących się zawodowo. Dedykowany jest także ludziom pragnącym zrozumieć mechanizmy, według których funkcjonuje społeczeństwo oraz różnego rodzaju grupy naturalne działające w jego obrębie. Trening interpersonalny pogłębia wiedzę na temat komunikacji oraz podnosi efektywność kontaktu ze środowiskiem. Ponadto pokazuje, jak radzić sobie z konfliktami, rozwiązywać problemy, częściej odnosić sukcesy oraz sprawić, by satysfakcja czerpana z życia zawodowego i prywatnego była jeszcze większa.

Niektóre cele treningu interpersonalnego

  • Rozwinięcie samoświadomości - zrozumienie swoich potrzeb, poznanie sposobów na ich wyrażenie.
  • Nauka akceptacji siebie i innych.
  • Lepsze rozumienie zachowań własnych i cudzych.
  • Wykształcenie w sobie empatii, wrażliwości i otwartości - nauka udzielania wsparcia osobom, które tego potrzebują. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
  • Nauka rozwiązywania konfliktów i problemów międzyludzkich - poznanie reakcji swoich i innych ludzi w kryzysowych sytuacjach. Nauka funkcjonowania w sytuacji konfliktu.
  • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych - nauka uważnego słuchania, akceptowania wyborów dokonywanych przez inne osoby, wrażliwości oraz umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć.

Rodzaje treningu interpersonalnego

Trening dyrektywny

Treningiem dyrektywnym kieruje trener grupy. Poprzez wyznaczane przez siebie zadania stwarza okazję do pozyskiwania konkretnych doświadczeń. Za pomocą wybranych ćwiczeń daje szansę na zdobycie praktycznych umiejętności komunikacyjnych.

Celem treningu dyrektywnego jest możliwie jak największe rozwinięcie sfery poznawczej i pragmatycznej. Polega to na lepszym rozumieniu zachowań swoich i innych osób, rozwijaniu zdolności bezpośredniej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz poznawaniu produktywniejszych metod współpracy.

Treningi zazwyczaj odbywają się w zamkniętym gronie liczącym od 8 do 12 osób. Najczęściej biorą w nich udział managerowie, kierownicy zespołów pracowniczych oraz różnego rodzaju specjaliści.

Trening niedyrektywny

Trening niedyrektywny z reguły odbywa się w otwartym gronie, zróżnicowanym pod względem płci, wieku, doświadczenia oraz oczekiwań. Przeznaczony jest dla osób koncentrujących się na doskonaleniu kompetencji zawodowych.

W przypadku tego rodzaju treningu rola trenera jest pasywna. Ogranicza się do kontrolowania ustalonych wcześniej reguł, wspierania zachodzących procesów oraz zachęcania uczestników treningu do wyrażania swoich myśli i odczuwanych emocji.

Celem treningu jest zdobycie umiejętności tworzenia grup, dynamicznego kierowania nimi oraz znalezienia swojego miejsca i roli w zespole.

Autor: Natalia Walczak

Komentarze do: Trening interpersonalny – jak rozwinąć umiejętności interpersonalne za pomocą treningu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz