Szukaj

USTAWA REFUNDACYJNA PRZYJĘTA PRZEZ SEJM RP - koniec leków za złotówkę

Podziel się
Komentarze0

Sejm RP po rozpatrzeniu licznych poprawek Senatu RP przyjął 12 maja br. ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  Na podkreślenie i uznanie zasługuje przeprowadzona w Senacie RP  forma pracy i styl debaty nad ustawą. Rozpatrywano ją bez pośpiechu i presji czasu z udziałem zainteresowanych podmiotów w trzech senackich komisjach: zdrowia, gospodarki narodowej i ustawodawczej, w oparciu o opracowaną w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu opinię prawną na temat zgodności z Konstytucją RP. Różni się ona w wielu przypadkach od opinii oraz ekspertyz innych uznanych autorytetów z dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego.


Godnym zastanowienia jest fakt, że  dopiero w trakcie prac w Senacie strona rządowa w wielu sprawach zmieniła nagle zdanie i zaakceptowała szereg rozwiązań wcześniej proponowanych przez stronę społeczną, w tym BCC, a zdecydowanie odrzucanych jako bezzasadne i sprzeczne z intencją projektodawcy, podważając jednocześnie wiedzę i kompetencje wielu niezależnych ekspertów.  Teraz ustawa trafi do Prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Uważamy, że ze względu na istniejące w dalszym ciągu  różnice ocen  i opinii niezależnych ekspertów odnośnie  zgodności ustawy refundacyjnej z Konstytucją RP aktualnym pozostaje wniosek BCC skierowany do Prezydenta Bronisława Komorowskiego  o rozpatrzenie  tej ustawy w tzw. trybie prewencyjnym przez Trybunał Konstytucyjny. Podjęcie przez Prezydenta ostatecznej decyzji w tak kontrowersyjnej sprawie i  przy braku osiągnięcia konsensusu społecznego wymaga rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

W trakcie prac parlamentarnych przede wszystkim w Senacie RP  przyjęto część poprawek postulowanych przez przez stronę społeczną w tym również BCC i dotyczących m. in:
Istotną poprawką realizującą postulaty Naczelnej Rady Lekarskiej wspieraną również przez BCC jest zmiana przepisów dotyczących zawierania umów przez lekarzy z NFZ na wypisywanie leków refundowanych.
Szczególnie ważnym dla przedsiębiorców jest usunięcie z ustawy sprzecznego z Konstytucją RP zapisu dotyczącego 3 % podatku refundacyjnego.

Ustawa  wprowadza  rozwiązania, w wyniku których dojdzie do istotnych zmian w systemie dystrybucji leków, co wpłynie na znaczne  przemodelowanie relacji pomiędzy podmiotami działającymi w branży farmaceutycznej  i rynku aptecznym , wywołując trudne do przewidzenia skutki społeczne i ekonomiczne.


Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. ale już obecnie przedsiębiorcy muszą podjąć szereg istotnych decyzji biznesowych dotyczących ich funkcjonowania w nowym systemie,  związanych z ustalaniem cen leków refundowanych oraz kształtowaniem nowych relacji handlowych producentów z hurtowniami i aptekami.

Pomimo wprowadzonych zmian  ustawa nie została w pełni poprawiona  w  zakresie  jej zgodności z Konstytucją. Wyrażamy obawy, że ustawa  uderzy w wolny rynek, ale przede wszystkim w pacjentów. Apel BCC o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nadal aktualny, gdyż ustawa zawiera przepisy pozwalające na nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję państwa na rynku leków oraz w system ich refundacji. Podtrzymujemy naszą opinię, że wprowadzenie sztywnych marż i cen na leki refundowane oraz całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych pozostaje w sprzeczności z zasadami wolnego rynku i swobody działalności gospodarczej.

Dotyczą one m. in.:
  • nowych regulacji i barier administracyjno-prawnych;
  • właściwego wyważenie  przeciwstawnych  interesów  tj. nadrzędnego  celu ochrony zdrowia obywateli  z konstytucyjną zasadą  swobody i wolności działalności gospodarczej;
  • wprowadzenia sztywnych cen i marż naruszającej zasadę swobody gospodarczeji konkurencji w obrocie produktami refundowanymi;
  • określenia  limitu na refundację w wysokości 17 procent;
  • restrykcyjnego systemu kar nakładanych na przedsiębiorców nieadekwatnych do stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu.

Co w konsekwencji narusza  również prawa i wolności konstytucyjne obywateli, przede wszystkim zasady:
  • społecznej gospodarki rynkowej oraz wolności gospodarczej;
  • zaufania obywateli do państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej;
  • zapewnienia obywatelom gwarancji równego dostępu do ochrony   zdrowia.

Wyrażamy obawy, że ustawa doprowadzi nie tylko do wzrostu cen leków, ale również ograniczy ich dostępność oraz pogorszy warunki funkcjonowania rynku leków i przedsiębiorców branży farmaceutycznej, w imieniu których zdecydowanie występował BCC w ponad sześciomiesięcznym okresie prac legislacyjnych prowadzonych w Parlamencie, kierując się nie tylko interesem przedsiębiorców, ale przed wszystkim interesem państwa prawnego i jego obywateli.

Komentarze do: USTAWA REFUNDACYJNA PRZYJĘTA PRZEZ SEJM RP - koniec leków za złotówkę

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz