Szukaj

Ekspozycja na spaliny samochodowe w Krakowie a częstość objawów alergicznych

Podziel się
Komentarze0

Zanieczyszczenia powietrza powodują wzrost częstotliwości oraz intensywności objawów alergicznych. Wpływają również na uwrażliwienie dróg oddechowych przez alergeny powietrznopochodne. Zależność ta stanowi problem nie tylko dla dorosłych, ale także wpływa negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.


Potwierdzają to badania przeprowadzone w latach 2007-2009, które odbyły się na terenie Krakowa, a swoim zasięgiem objęły 4081 dzieci w wieku 7 oraz 8 lat.

Co powoduje występowanie chorób alergicznych?

Na występowanie chorób alergicznych mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Szczególną grupę stanowią zanieczyszczenia środowiska, a także obeność alergenów. Jesteśmy szczególnie narażeni na toksyny i pyły zawieszone w powietrzu oraz ozon i kwaśne deszcze. Zazwyczaj do grupy pyłów zaliczają się również spaliny samochodowe. Czynniki środowiskowe powodują, że choroby alergiczne dużo częściej dotykają dzieci mieszkające w dużych ośrodkach miejskich.

W jaki sposób przeprowadzono badanie?

Badanie miało na celu określić zależność między ekspozycją na spaliny samochodowe, która wiąże się z odległością miejsca zamieszkania od drogi o dużym natężeniu ruchu, a częstością występowania objawów alergicznych nieżytu nosa oraz astmy oskrzelowej. Przeprowadzone badanie dotyczyło dzieci w wieku 7 oraz 8 lat, które mieszkają na terenie Krakowa. Ankieta wypełniana przez rodziców zawierała 6 pytań dotyczących objawów astmy oskrzelowej oraz 5 pytań dotyczących objawów alergicznego nieżytu nosa.


Kluczowe pytanie dotyczyło odległości zamieszkania od drogi o dużym nasileniu ruchu. Na kwestionariuszu znajdowały się trzy możliwe odpowiedzi: poniżej 200 metrów, 200-500 metrów oraz powyżej 500 metrów.


Wyniki przeprowadzonych badań


Po zapoznaniu się z ankietami wypełnionymi przez 4081 rodziców, podzielono badaną grupę na dwie podgrupy. Pierwsza podgrupa obejmowała zdrowych i składało się na nią 53,3% ankietowanych, drugą stanowili alergicy, których było 46,7% wszystkich badanych.

Kolejnym krokiem było porównanie objawów u dzieci mieszkających w odległości poniżej 200 metrów oraz powyżej 200 metrów od drogi o dużym natężeniu ruchu. Jak się okazało miejsce zamieszkanie oraz związany z nim wpływ zanieczyszczeń środowiska, czyli dwutlenku siarki i azotu, ozonu, a także płynów przemysłowych powodują częstsze występowanie objawów alergicznych u dzieci.

Wnioski


Największym problemem są spaliny samochodowe, które mogą stanowić aż 90% pyłowych zanieczyszeń powietrza. Uszkadzają one śluzówki dróg oddechowych oraz upośledzają klirens rzęskowy. Może być to przyczyną pobudzenia układu immunologicznego przez alergeny wziewne.

Ekspozycja na spaliny jest przyczyną podrażnień nosa oraz oczu, bólu głowy, pogorszenia funkcji płuc, nudnośći, zmęczenia, a także zmian w drogach oddechowych. Spaliny samochodowe posiadają zdolność do modyfikacji reakcji immunologicznej. Wydłużają ich retencję poprzez absorbcję areoalergenów.

Zanieczyszczenia powietrza, które są związane przede wszystkim z ruchem drogowym mają wpływ na częstsze występowanie chorób układu oddechowego. Badania, które zostały przeprowadzone udowodniły słuszność tego stwierdzenia również w przypadku chorób alergicznych. Jest kilka sposobów na zminimalizowanie ryzyka występowania objawów alergicznych. Należą do nich oddalenie miejsca zamieszkanie, szkół oraz przedszkoli od dróg o dużym natężeniu ruchu, używanie masek, a także stosowanie filtrów powietrza.

Autor:

Paulina Krawiec

Komentarze do: Ekspozycja na spaliny samochodowe w Krakowie a częstość objawów alergicznych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz