Szukaj

Opinia BCC do rozporządzeń MSP w sprawie przekształcania SP ZOZ w spółki kapitałowe

Podziel się
Komentarze0

BCC przekazał Ministrowi Skarbu Państwa opinię dotyczącą przekształcania SP ZOZ w spółki kapitałowe. W naszej ocenie zawarte w projekcie rozporządzeń regulacje (wybór trybu i modelu przekształceń) pozwoli na przeprowadzenie przekształcenia tak, aby zapobiec dalszemu zadłużaniu się zrestrukturyzowanych podmiotów.Ministerstwo Skarbu Państwa przedłożyło do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie określenia:
- ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe, - wzoru kwestionariusza oraz wykazu dokumentów niezbędnych do przekształcenia samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, wynikające ze ścieżki prawnej określonej ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Eksperci BCC uczestniczyli w pracach legislacyjnych w Parlamencie, konsultacjach społecznych oraz wysłuchaniu publicznym. Szereg wniosków zgłoszonych przez BCC zostało uwzględnionych i wykorzystanych, również w treści w/w projektów rozporządzeń Ministerstwa Skarbu Państwa.

Uważamy, że przedstawione w projekcie rozporządzeń regulacje prawne, dotyczące narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji SP ZOZ w spółki kapitałowe, zostały przygotowane profesjonalnie i rzetelnie oraz uwzględniają większość elementów właściwego przygotowania i przeprowadzenia prawidłowej procedury prawnej i ekonomicznej – co szczególnie zasługuje na podkreślenie i uznanie w przypadku ustawy wywołującej w dalszym ciągu wiele kontrowersji i sporów społecznych.


W ocenie BCC zawarte w projekcie rozporządzeń regulacje (wybór trybu i modelu przekształceń) pozwoli na przeprowadzenie przekształcenia tak, aby zapobiec dalszemu zadłużaniu się zrestrukturyzowanych podmiotów.
Zwracamy jednocześnie uwagę na występujące istotne różnice opinii wśród prawników oraz menadżerów ochrony zdrowia dotyczące osobowości prawnej SP ZOZ.

W ustawie o działalności leczniczej nie ma jednoznacznego zapisu, że SP ZOZ posiada osobowość prawną zgodnie z wymogami Kodeksu cywilnego. Naszym zdaniem ustawodawca powinien rozważyć zmianę art. 2 ust, 3 ustawy o działalności leczniczej i sprecyzować definicję osoby prawnej prowadzącej działalność leczniczą wynikającą z przepisów powyższej ustawy. Jej brak może mieć poważne konsekwencje finansowe dla szpitali, które nie przekształcą się w spółki kapitałowe i będą dalej funkcjonować jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.


Przedsiębiorcy zwracają również uwagę, że skuteczność przeprowadzenia przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową w znacznym stopniu uzależniona jest od właściwego doboru kadry menadżerskiej – zarówno zarządu jak i rady nadzorczej. Zagrożenia jakie dostrzegamy wynikają ze zbyt łatwej możliwości powoływania dotychczasowych dyrektorów obecnych, zadłużonych SP ZOZ na prezesów zarządów nowych spółek. Nieudolny dyrektor nie zamieni się przecież automatycznie w udolnego prezesa zarządu spółki kapitałowej.

Brakuje również odniesienia do funduszy unijnych, a przecież szpitale realizują wiele dużych projektów przy wsparciu środków europejskich. Niestety, zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniach, nie sformułowano jednoznacznej wykładni w kwestii dotacji z UE w przypadku przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową.

Przekształcenie szpitali, zwłaszcza tych, które uzyskały już pomoc z funduszy UE, w spółki musi zostać poprzedzone precyzyjnie sformułowanym stanowiskiem nie tylko prawnym, ale również pogłębioną analizą ekonomiczną. Te kwestie powinny być szczegółowo określone w w/w regulacjach.

W przekazanej MSP opinii, BCC zaproponował by wprowadzić 14-dniowy okres vacatio legis dla obu rozporządzeń. Uważamy, że nie ma przesłanek, które uzasadniałyby konieczność ich obowiązywania począwszy od dnia ogłoszenia.

Więcej: http://www.bcc.org.pl Kontakty prasowe: http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html

Komentarze do: Opinia BCC do rozporządzeń MSP w sprawie przekształcania SP ZOZ w spółki kapitałowe

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz