Szukaj

Wyniki kontroli mrożonek owocowo-warzywnych

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2009 rok, w III kwartale 2009 roku wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS (z wyjątkiem WIJHARS w: Katowicach i Kielcach) przeprowadziły kontrolę  w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych, ze szczególnym uwzględnieniem mrożonek owocowych i warzywnych.I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych: mrożonych owoców i warzyw, mieszanek owocowych i warzywnych oraz zup, w zakresie zgodności z deklaracją producenta.

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 51 jednostkach produkujących lub przechowujących mrożonki owocowe lub warzywne (tj. 74% zarejestrowanych w WIJHARS). We wszystkich jednostkach skontrolowano warunki składowania.

Kontrolą objęto:

 • w zakresie oceny organoleptycznej – 106 partii mrożonek owocowych, warzywnych oraz grzybów, o łącznej masie 787 t (pochodzących z 39 zakładów), w tym: 42 partie mrożonek owocowych o masie 337 t, 62 partie mrożonek warzywnych o masie 449 t oraz 2 partie mrożonych grzybów o masie 1 t,
 • w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych[1] – 106 partii mrożonek owocowych, warzywnych oraz grzybów, o łącznej masie 787 t (pochodzących z 39 zakładów), w tym: 42 partie mrożonek owocowych o masie 337 t, 62 partie mrożonek warzywnych o masie 449 t oraz 2 partie mrożonych grzybów o masie 1 t,
 • w zakresie znakowania – 122 partie opakowań mrożonek, o łącznej masie 1 030 t (oznakowanie sprawdzono w 40 kontrolowanych jednostkach).        
III. WYNIKI KONTROLI

 • ocena organoleptyczna

Nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych stwierdzono w przypadku 8 partii mrożonek owocowych i warzywnych (8% skontrolowanych partii), o łącznej masie 27 t (3% skontrolowanej masy), w tym: 2 partii mrożonek owocowych o masie 3 t  oraz 6 partii mrożonek warzywnych, o łącznej masie 24 t.

Nieprawidłowości dotyczyły: występowania owoców odgniecionych i z plamami, owoców uszkodzonych mechanicznie oraz zlepieńców trwałych (owoców trwale przymarzniętych do siebie), niewłaściwej średnicy róży w przypadku brokułu, przekroczonej zawartości brokułu pokruszonego oraz  przekroczonej zawartość brokułu o głąbikach powyżej 2 cm, przekroczonej zawartości  połamanych strąków fasoli szparagowej, przekroczonej zawartości  wolnych liści w brukselce, obecności warzyw porażonych przez szkodniki lub z uszkodzeniami chorobowymi.

 • parametry fizykochemiczne
Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 8 partii mrożonek warzywnych (8% skontrolowanych partii), o łącznej masie 11 t  (1 % skontrolowanej masy).

Nieprawidłowości dotyczyły:

- niższej niż deklarowana zawartości określonych warzyw w mieszankach warzywnych,
- wyższej niż deklarowana zawartości określonych warzyw w mieszankach warzywnych,
- dodatniego testu na obecność peroksydazy.

Dodatni wynik testu na obecność peroksydazy świadczy o nieskutecznym prowadzeniu procesu blanszowania warzyw. Produkt z aktywną peroksydazą podczas przechowywania będzie podlegał reakcjom ciemnienia enzymatycznego.


Największy procent nieprawidłowości stwierdzono w mieszankach warzywnych wieloskładnikowych.

W przypadku 1 partii przetworu warzywnego nieprawidłowości dotyczyły zarówno cech organoleptycznych jak i parametrów fizykochemicznych

 • znakowanie
Nieprawidłowe znakowanie stwierdzono w przypadku 22 partii mrożonek owocowych i warzywnych (18% wszystkich skontrolowanych partii), o łącznej masie 83 t (8% skontrolowanej masy), w tym: 5 partii  mrożonek owocowych, o masie 14 t i 17 partii mrożonek warzywnych, o masie 69 t.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- braku  danych identyfikacyjnych producenta lub podania niepełnych danych lub nieprawidłowych danych dotyczących producenta,
- użycia nieprawidłowych sformułowań dotyczących daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia lub nie podania tych informacji oraz braku informacji, w którym miejscu opakowania znajduje się data minimalnej trwałości,
- zamieszczenia informacji o procentowej zawartości składnika bezpośrednio po dacie minimalnej trwałości i numerze partii produkcyjnej,
- nieprawidłowej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego,
- braku w wykazie składników ilościowej zawartości składnika występującego w nazwie lub podkreślonego przy użyciu grafiki,
- nie zachowania kolejności malejącej w wykazie składników surowców użytych do produkcji,
- braku kodu partii produkcyjnej,
- braku odstępu między wartością liczbową, a jednostką miary,
- braku odróżnienia kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej od innych informacji (brak litery "L" poprzedzającej kod),
- podania niepełnej informacji  dotyczącej wartości odżywczej,
- nie podawania w jednym polu widzenia wymaganych informacji,
- użycia sformułowania „waga” zamiast „masa”,
- nie podania w składzie przypraw w saszetkach wzmacniacza smaku,
- określenia daty minimalnej trwałości w języku niemieckim i użycia nieprawidłowego określenia tej daty.


Inne ustalenia z kontroli

 • Warunki składowania
- w około 2% podmiotów nie prowadzono dokumentacji dotyczącej pomiarów temperatury,
- w około 2% podmiotów stwierdzono  w środkach transportu brak wyposażenia w wymagane wzorcowane przyrządy mierzące i rejestrujące temperaturę powietrza w regularnych odstępach czasu.

IV. SANKCJE

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych, wojewódzkie inspektoraty JHARS zastosowały następujące sankcje:

5 decyzji administracyjnych, w tym:

 • 1 decyzję  nakazującą poddanie artykułu zabiegom prawidłowego znakowania,
 • 1 decyzję  nakazującą poddanie artykułu zabiegom przepakowania i przeznaczenia do zbiorowego żywienia,
 • 2 decyzje nakładające kary pieniężne, o łącznej wysokości 3 000 zł, na podmioty wprowadzające do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej deklarowanej przez producenta w oznakowaniu,
 • 1 decyzję  określającą stopień i rodzaj wad artykułu rolno-spożywczego, 7  mandatów karnych na łączną kwotę 1 150 zł.
Ponadto,  wojewódzkie inspektoraty JHARS wydały 13 zaleceń pokontrolnych, wszczęły 23 postępowania administracyjne oraz przekazały informacje, dotyczące 5 ujawnionych, w toku kontroli, nieprawidłowości, zgodnie z kompetencją do Państwowej Inspekcji Sanitarnej  oraz w 1 przypadku do Okręgowego Urzędu Miar. 

Po przeprowadzeniu kontroli składowania i transportu mrożonek owocowych i warzywnych wojewódzcy inspektorzy w 2 przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości przekazali kontrolowanym jednostkom informację pokontrolną zawierającą zwięzły opis ustaleń i wnioski pokontrolne.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Poprzednia kontrola   mrożonek owocowych i warzywnych prowadzona była w I kwartale 2006 roku. Dokonując porównania ustaleń z poprzedniej kontroli i kontroli przeprowadzonej w roku 2009, będącej przedmiotem niniejszej Informacji, można stwierdzić, że poziom nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej kształtował się podobnie. Udział liczby partii niezgodnych z deklaracją producenta, w 2006 roku, wynosił – 10%, a w 2009 roku – 14%. Udział liczby partii niewłaściwie oznakowanych, w 2006 roku kształtował się na poziomie 21%, w 2009 roku na poziomie 18%

Stwierdzone podczas ostatniej kontroli niezgodności z deklaracją producenta dotyczyły przede wszystkim zawartości składników w mrożonkach wieloskładnikowych warzywnych (40 % partii ze stwierdzonymi niezgodnościami).

Kontrola składowania i transportu mrożonek w dwóch podmiotach wykazała nieprawidłowości. Poprzednia kontrola w tym zakresie ustaliła, w większości kontrolowanych jednostek, brak wyposażenia w wymagane przepisami przyrządy mierzące i rejestrujące temperaturę i nie prowadzenie monitoringu temperatury. Warunki składowania i transportuw przypadku mrożonych owoców i warzyw mają duże znaczenie i wpływają na zachowanie odpowiedniej jakości tych artykułów. W porównaniu do poprzedniej kontroli można stwierdzić lepsze wyposażenie w wymagany sprzęt pomiarowy, co świadczy o poprawie w zachowaniu odpowiednich warunków zarówno składowania, jak i  transportu.

Ze względu na duży asortyment mrożonek owocowych i warzywnych produkty te stały się popularne wśród konsumentów. W związku z tym, utrzymanie i poprawa jakości oferowanych do sprzedaży mrożonek  jest niezwykle istotna.  Kontrole jakości handlowej wpływają na poprawę jakości handlowej sprawdzanych mrożonek oraz na utrzymanie odpowiednich warunków ich przechowywania i transportu.

Komentarze do: Wyniki kontroli mrożonek owocowo-warzywnych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz