Szukaj

Zaburzenia rytmu serca - najnowsze wyniki badań

Podziel się
Komentarze0

Według danych opublikowanych w numerze JAMA (Journal of American Medical Association) z 26 stycznia 2010 r., u pacjentów z częstymi zaburzeniami rytmu serca, określanymi jako migotanie przedsionków, leczonych metodą ablacji cewnikowej przy użyciu cewnika NaviStar® ThermoCool®, zaobserwowano znacznie korzystniejsze wyniki po roku w porównaniu z pacjentami leczonymi farmakologicznie. Ponadto u pacjentów leczonych metodą ablacji cewnikowej zaobserwowano znacznie mniej objawów i wyraźną poprawę jakości życia.


Migotanie przedsionków (ang. Atrial Fibrillation, określane także skrótem „AFib”) jest najczęstszą formą zaburzeń rytmu serca, występującą u około 20 milionów ludzi na całym świecie. Jest to także jedna z najczęstszych przyczyn udarów wśród osób po 65. roku życia. Cewnik NaviStar® ThermoCool® produkcji firmy Biosense Webster, Inc. jest jedynym cewnikiem ablacyjnym dopuszczonym przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków do leczenia opornego na leki, nawracającego, objawowego, napadowego migotania przedsionków, w połączeniu z systemami nawigacji Carto®. Cewnik NaviStar® ThermoCool® posiada także znak CE i jest dostępny na rynku europejskim.

Podczas ablacji cewnikowej wprowadza się cewnik do serca i dostarcza się przez niego energię do tych obszarów mięśnia sercowego, które generują zaburzenia rytmu serca. Energia ta „niszczy" ośrodki i szlaki pobudzeń odpowiedzialnych za zaburzenia rytmu serca.

Po roku u 66% pacjentów leczonych metodą ablacji cewnikowej nie występowało udokumentowane objawowe migotanie przedsionków, w porównaniu z 16% pacjentów leczonych farmakologicznie, preparatami określanymi jako leki przeciwarytmiczne (AAD) (95% CI: 0,19, 0,47; P < 0,001). Ponadto u pacjentów leczonych ablacją jakość życia uległa istotnej poprawie w okresie trzech miesięcy, przy czym poprawa ta utrzymywała się po jednym roku. Badanie to wykazało, że leczenie metodą ablacji, które przywraca i utrzymuje prawidłowy rytm zatokowy, jest związane z poprawą jakości życia.

Wprawdzie leki przeciwarytmiczne stosuje się powszechnie jako leczenie pierwszego rzutu w terapii migotania przedsionków, to jednak w szeregu badań klinicznych, w tym także w omawianym badaniu, wykazano, że ich skuteczność pozostaje niestała - wypowiadają się dr David Wilber, badacz i autor badania, oraz George M. Eisenberg, profesor kardiologii, dyrektor Kliniki Kardiologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Loyola w Maywood, w stanie Illinois, w USA. - W przypadku większości leków prawdopodobieństwo nawrotu migotania przedsionków w okresie 6-12 miesięcy zbliża się do 50%, a podczas stosowania wielu leków z grupy AAD dochodzi do kumulacji działań niepożądanych w czasie.


Było to randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne z udziałem pacjentów z objawowym, napadowym migotaniem przedsionków, u których nasilenie objawów nie zmniejszyło się po zastosowaniu, co najmniej jednego leku z grupy AAD oraz u których wystąpiły, co najmniej trzy epizody migotania przedsionków w okresie sześciu miesięcy przed włączeniem do badania. Do badania zakwalifikowano łącznie 167 pacjentów w 19 ośrodkach zlokalizowanych w różnych krajach świata. Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności było niewystępowanie objawowego nawrotu migotania przedsionków po potwierdzeniu punktu końcowego zabiegu ablacji oraz niestosowanie nowych leków AAD i niewykonywanie powtórnego zabiegu ablacji poza kryteriami zdefiniowanymi w protokole.

W grupie cewnika NaviStar® ThermoCool® zaobserwowano także doskonały profil bezpieczeństwa, bez żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniem, takich jak zgon, zawał serca, udar, incydent mózgowo-naczyniowy, blok serca lub perforacja przedsionka w okresie siedmiu dni po zabiegu ablacji. Co ważne, zaobserwowano, że częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem, określona po 30 dniach w grupie ablacji przy użyciu cewnika ThermoCool®, była o około połowę mniejsza niż w grupie AAD (odpowiednio 5% i 9%), jak też nie zaobserwowano żadnych istotnych kliniczne przypadków zwężenia żyły płucnej u pacjentów poddanych zabiegowi ablacji.

To prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie potwierdziło wreszcie to, co elektrofizjolodzy mówili i co wykazywali od wielu lat: migotanie przedsionków można leczyć metodą ablacji cewnikowej z zastosowaniem częstotliwości radiowej - powiedział prof. Carlo Pappone, obecnie dyrektor Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w szpitalu Villa Maria Cecilia w Cotignola (Ravenna, Włochy).


Oprócz poprawienia jakości życia pacjentów, technika ta pozwala uniknąć działań niepożądanych związanych z długookresową farmakoterapią - powiedział dr Pappone. - Mamy zatem nadzieję, że prace te staną się podstawą badań naukowych ukierunkowanych na zwalczanie migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków: Niekorzystna statystyka i aktualnie dostępne opcje leczenia


Chociaż migotanie przedsionków jest najczęściej występującym zaburzeniem rytmu serca, dotychczas na świecie metodą ablacji było leczonych mniej niż 110 000 pacjentów rocznie. Większość pacjentów z migotaniem przedsionków jest obecnie leczonych z zastosowaniem leków z grupy AAD, pomimo że u około połowy z nich leki nie zwalczają objawów migotania przedsionków.

Wyniki tego badania dostarczyły ważnych informacji dla pacjentów z migotaniem przedsionków oraz dla ich lekarzy, ponieważ zaburzenie to stanowi ważny problem dotyczący zdrowia publicznego, związany z podwyższeniem długoterminowego ryzyka udaru, niewydolności serca oraz umieralności ogólnej - powiedział dr Wilber.

W 2006 r. najważniejsze towarzystwa medyczne, w tym Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, Amerykańskie Kolegium Kardiologii i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleciły stosowanie ablacji cewnikowej w leczeniu drugiego rzutu migotania przedsionków.

Oprócz funkcji głównego badacza dr Wilber otrzymał wynagrodzenie za swoje usługi, jako członek naukowej komisji doradczej firmy, jak też za inne usługi konsultacyjne. Prof. Carlo Pappone także jest członkiem naukowej komisji doradczej firmy, jak również konsultantem firmy Biosense Webster.

Informacje o firmie Biosense Webster, Inc.

Firma Biosense Webster, Inc., należąca do grupy Johnson & Johnson, wprowadziła pionierskie diagnostyczne cewniki elektrofizjologiczne ponad 30 lat temu i nadal zajmuje czołową pozycję w tej branży, jako innowacyjny dostawca zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych i mapujących. Technologia firmy Biosense Webster, Inc. jako lidera w dziedzinie systemów nawigacji i terapii ablacyjnej obejmuje największą bazę zainstalowanych systemów nawigacyjnych na świecie w największych szpitalach i instytucjach klinicznych. Dzięki opatentowanym produktom, takim jak System Carto® XP, Carto® 3, moduł oprogramowania do integracji obrazu CartoSound®, cewnik z irygowaną końcówką ThermoCool® oraz cewnik do okrężnego zmiennego mapowania Lasso®, firma zmienia sposób, w jaki elektrofizjolodzy rozpoznają i leczą zaburzenia rytmu serca.

Komentarze do: Zaburzenia rytmu serca - najnowsze wyniki badań

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz