Szukaj

Zdrowie - wartość - edukacja

Podziel się
Komentarze0

Książka składa się z dwóch części, których kolejność jest podyktowana dążeniem do możliwie pełnego, a zarazem merytorycznie uzasadnionego przedstawienia problematyki zdrowia w kontekście wartości i oddziaływań edukacyjnych. Część pierwsza skoncentrowana jest wokół tematów zdrowie - wartość. Podjęto tu rozważania na temat historycznie, cywilizacyjnie i dyscyplinarnie uwarunkowanych sposobów konceptualizacji zdrowia. Poruszono także problematykę kultury zdrowotnej.Część druga jest uzupełnieniem wcześniejszych rozważań o koncept edukacyjny. Zawarto tu uzasadnienia dla uznania zdrowia za niezbywalny przedmiot współczesnej edukacji w rodzinie i szkole oraz nakreślono kierunki i metody edukacji w tym zakresie.

Książka powinna zainteresować specjalistów zajmujących się problematyką zdrowia , wartości i edukacji, studentów pedagogiki oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną.


Spis treści:

Wstęp
Część I
Zdrowie i kultura zdrowotna - różne perspektywy poznawcze

Rozdział I
Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu
Tradycyjne i współczesne modele zdrowia
Biomedyczny model zdrowia
Holistyczny model zdrowia. Systemowy obraz świata
Pojęcie zdrowia w medycynie i naukach społecznych
Socjologiczne modele zdrowia
Model socjomedyczny
Model socjoekologiczny
Zdrowie - wybrane aspekty perspektywy psychologicznej

Rozdział II
Aksjologiczne konteksty zdrowia

Znaczenie wartości w problematyce edukacyjnej
Zdrowie jako kategoria aksjologiczna
Wokół pojęć "wartość zdrowie" i "wartość zdrowia"
Płaszczyzny zdrowia w ujęciu aksjologicznym
Zdrowie jako wartość socjalizowana
Wartość zdrowia - przedmiot pragnień i cel dążenia człowieka?
Zdrowie jako wartość - perspektywa medialno-edukacyjna (opis medialny)

Rozdział III
Kultura zdrowotna jako obszar refleksji pedagogicznej

Od kultury ogólnej do ujęcia wartości w kulturze
Kulturowe ujęcie wartości
Miejsce i funkcjonowanie wartości zdrowie i wartości zdrowia w kulturze
Kształtowanie kultury zdrowotnej - zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji. Kultura dla zdrowia - zdrowie dla kultury

Część II
Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. Indywidualne wybory i społeczne interesy

Rozdział I
Zdrowie jako przedmiot edukacji

Pedagogiczne implikacje holistycznego modelu zdrowia
Styl życia - współczesną kategorią wychowawczą
Podmiotowe uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka
Wiedza na temat zdrowia
Przekonania zdrowotne i ich korelaty osobowościowe
Umiejętności życiowe
Zachowania problemowe dzieci i młodzieży jako wyzwanie dla edukacji

Rozdział II
Edukacja zdrowotna w perspektywie nauk pedagogicznych i promocji zdrowia

Wokół pojęcia "edukacja zdrowotna"
Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia
Pojęcie i zakres promocji zdrowia
Modele edukacji zdrowotnej. Wnioski dla praktyki pedagogicznej
Teleologiczne aspekty edukacji zdrowotnej

Rozdział III
Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci i młodzieży. Zdrowotny wymiar edukacji wyzwaniem XXI wieku

Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej
Założenia i strategia szkolnej edukacji zdrowotnej
Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów
Rodzina wobec wyzwań współczesnej edukacji zdrowotnej
Rodzinne konteksty zdrowia
Udział rodziny w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży

Zakończenie
Bibliografia


Autorzy: Mirosław Kowalski, Anna Gaweł

Komentarze do: Zdrowie - wartość - edukacja

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz